Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Giá Starter^
VND
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 14 Sep –
29 Oct 2016
14:00
31/05/2015
VND11000
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 14 Sep –
29 Oct 2016
14:00
31/05/2015
VND11000
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 7 Sep –
22 Oct 2015
14:00
31/05/2015
VND11000
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep –
22 Oct 2015
14:00
31/05/2015
VND11000