– Tổ chức, Công ty của bạn được cấp tài khoản và tên đăng nhập có thể đặt vé và xem thông tin thay đổi chuyến bay linh hoạt; (*) với hệ thống thân thiện, dễ thao tác. – Tổ chức, Công ty của bạn có thể theo dõi, kiểm tra và quản lý lịch

– Tổ chức, Công ty của bạn được cấp tài khoản và tên đăng nhập có thể đặt vé và xem thông tin thay đổi chuyến bay linh hoạt; (*) với hệ thống thân thiện, dễ thao tác.

– Tổ chức, Công ty của bạn có thể theo dõi, kiểm tra và quản lý lịch công tác của cán bộ nhân viên; cũng như quản lý ngân sách đi lại

(*) Đối với Tổ chức – Doanh nghiệp ký trực tiếp