Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty Cổ phần Kim Việt Linh (AVAIGO). Khi truy cập, sử dụng website này, quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy, đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

1. Điều khoản chung

a. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website Thương mại Điện tử (sau đây gọi tắt là “Website”) của CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (sau đây gọi tắt là ‘‘AVAIGO’’),  Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

b. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO), về chương trình khách hàng thường xuyên, về dịch vụ vé máy bay, dịch vụ khách sạn, cũng như các dịch vụ bổ trợ khác liên quan đến du lịch, lữ hành của nhiều nhà cung cấp khác nhau (sau đây được gọi chung là “Nhà Cung Cấp”).

c. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

e. Liên kết từ Website khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website trừ phi được sự đồng ý của hội đồng quản trị.

f. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía Công ty Cổ phần Kim Việt Linh hay nhà cung cấp khác, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn.

AVAIGO và các nhà cung cấp khác cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng AVAIGO, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, viên chức, cán bộ quản lý và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hènh thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc: (1) Sử dụng các thông tin trên website này; (2) Các truy cập kết nối từ website này;(3) Đăng kí thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của AVAIGO; (4) AVAIGO hay một nhà cung cấp nào đó có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp Công ty Cổ phần Kim Việt Linh hay nhà cung cấp đó đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại; và (5) các hạn chế liên quan đến đặt chỗ trực tuyến mô tả tại đây.

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

g. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và (3) mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) và các nhà cung cấp có liên quan mà không thể chuyển nhượng được. Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO). Mọi hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu hay biểu tượng trình bày tại Website này được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ và các điều luật có liên quan khác và việc Quý khách sử dụng Website này không cho phép Quý khách được quyền sử dụng, nhân bản hay sở hữu.

h. Điều chỉnh và sửa đổi

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa  hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

i. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

2. Tiêu chí và điều kiện sử dụng hệ thống mua vé trực tuyến

a. Phạm vi áp dụng

Điều kiện dưới đây áp dụng riêng cho chức năng mua vé trực tuyến tại Website. Khi sử dụng chức năng để đặt chỗ và mua vé, Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn, điều khoản, điều kiện và lưu ý đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều kiện Sử dụng nêu ở đây. Nếu Quý khách không có ý định mua vé trực tuyến hay không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều kiện Sử dụng, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG chức năng này.

b. Điều kiện sử dụng tính năng mua vé trực tuyến

i. Tính năng mua vé trực tuyến chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Quý khách không được phép sửa đổi, sao chép, phổ biến, dịch chuyển,  hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao hoặc tổ chức kinh doanh từ các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có được từ tính năng mua vé trực tuyến.

ii. Tính năng mua vé trực tuyến, các dịch vụ liên quan khác sẽ trợ giúp Quý khách tra cứu thông tin và hoàn tất các thao tác mua sản phẩm dịch vụ một cách hợp lệ. Tuy nhiên nếu lạm dụng tính năng này, Quý khách có thể sẽ bị từ chối truy cập hoặc sử dụng.

iii. Quý khách phải khẳng định và bảo đảm rằng quý khách đã đủ tuổi khi sử dụng chức năng mua vé trực tuyến đảm bảo việc tuân thủ Điều kiện Sử dụng nêu ra ở đây và có đủ quyền và năng lực theo qui định của pháp luật để thực thi các hành vi liên quan đến việc sử dụng tính năng này.

Quý khách chấp nhận nghĩa vụ về mặt tài chính đối với  mọi hành vi sử dụng Website của chính mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng tên và tài khoản của quý khách. Quý khách phải tự kiểm soát việc sử dụng tính năng mua vé trực tuyến, các dịch vụ liên quan khác  sử dụng tài khoản do Quý khách đăng ký. Quý khách phải đảm bảo rằng mọi thông tin do Quý khách hay các thành viên có liên quan đến Quý khách cung cấp khi sử dụng tính năng này là dung, chính xác và hợp pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ  Nghĩa Việt Nam

c. Quy định đặt chỗ

i. Quý khách có thể đặt chỗ cho tối đa theo cơ chế của wedsite AVAIGO trong mỗi lần thực hiện.

ii. Theo quy định của các hãng hang không vạn chuyển, các công ty cung cấp dịch vụ là đối tác của  CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO)

iii. Đặt chỗ, các dịch vụ liên quan  trực tuyến được thực hiện khi có giá và chỗ. Giá vé, giá các dịch vụ liên quan khác  trên Website chỉ áp dụng cho các giao dịch mua vé trên Website hoặc có sự thống báo từ nhân viên của chúng tôi.

iv. Đặt chỗ của Quý khách sẽ không được đảm bảo đến khi chưa thanh toán thành công.

d. Quy định giá vé và các khoản phí

i. Tổng số tiền thanh toán đã bao gồm các thuế, phí hành khách phải trả trên toàn bộ hành trình. Tuy nhiên, một số loại thuế sân bay chưa được bao gồm do nhà chức trách yêu cầu thu tại sân bay.

ii. Quy định giá vé, giá dịch vụ theo điều kiện của các hãng hàng không vận chuyển, các dịch vụ do các đối tác của CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) cung cấp cùng phí dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO)

iii. Ngoài ra, CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí có thể phát sinh của các hình thức thanh toán được chấp nhận tại Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ  Nghĩa Việt Nam  khác nếu có.

e. Quy định về thanh toán

i. CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) không chịu trách nhiệm đối với các khoản thanh toán vé và các dịch vụ liên quan khác khi Quý khách sử dụng bất kì hình thức thanh toán nào và cung cấp các thông tin của Quý khách liên quan đến hình thức thanh toán đó.

ii. Trong trường hợp Quý khách lựa chọn hình thức “Thanh toán sau”, Quý khách phải tuân thủ các yêu cầu thanh toán sau ghi rõ tại Thông tin đặt chỗ của Quý khách.

f. Quy định hoàn vé, thay đổi hành trình và trợ giúp

i. Để yêu cầu hoàn vé, thay đổi hành trình và trợ giúp Quý khách vui lòng liên hệ với  CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) qua số tổng đài hoặc các phương tiện liên hệ khác được công bố trên wedsite.

ii. Khi yêu cầu hoàn vé, thay đổi hành trình và trợ giúp Quý khách có thể phải tra thêm các khoản phí phát sinh theo quy định của các hãng hàng không vận chuyển, các dịch vụ liên quan và phí dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO)

g. Các quy định khác

i. Ngoài  Điều kiện sử dụng Website áp dụng đối với các giao dịch thực hiện tại Website này, các điều kiện riêng biệt khác có thể được áp dụng đối với việc chuyên chở hành khách, hành lý hoặc một số chương trình khuyến mại cụ thể.

ii. Khi thực hiện chuyến bay bằng các hãng hàng không do  CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) khai thác xuất vé, Quý khách sẽ phải tuân thủ Điều lệ vận chuyển của các hãng hàng không đó áp dụng đối với việc chuyên chở hành khách, hành lý và hàng hóa.

iii. Qúy khách chịu trách  nhiệm đảm bảo đủ giấy tờ làm thủ tục xuất nhập cảnh bao gồm hộ chiếu và thị thực theo quy định của các nước có liên quan trong hành trình.

h. Nghiêm cấm sử dụng, bồi thường.

i. Quý khách không được phép sử dụng tính năng mua vé trực tuyến để đặt chỗ trái phép, giữ chỗ khống, đặt chỗ với các thông tin giả mạo hoặc thiếu trung thực.

ii. Quý khách không được phép:

o Sử dụng tính năng mua vé trực tuyến vào mục đích kinh doanh dịch vụ bán vé; hoặc

o Sử dụng tính năng mua vé trực tuyến cho các hành động trái pháp luật; hoặc

o Sử dụng tính năng mua vé trực tuyến gây cản trở đến sự truy cập và sử dụng dịch vụ này của người khác; hoặc

o Sử dụng các phương tiện khác để giao dịch trực tuyến, thu thập thông tin trong trường hợp Quý khách không thể sử dụng được tính năng đặt chỗ trực tuyến.

o Trong mọi trường hợp, mức độ bồi thường tối đa mà CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO)  bồi thường cho khách hàng là bằng mức Phí dịch vụ mà khách hàng đã trả cho CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO)  .

o CÔNG TY CỔ PHẦN KIM VIỆT LINH (AVAIGO) bảo lưu quyền huỷ bỏ yêu cầu sử dụng tính năng này của Quý khách mà không cần bất kỳ thông báo nào nếu thấy rằng Quý khách đang vi phạm, hoặc có thể sẽ vi phạm giới hạn sử dụng này.