Phương thức này chỉ áp dụng với các Quý khách tại Hà Nội.